מילון ערבית מדוברת
menu
חפשו מילה, כִּלְמֵה או كلمة
close
מילון / ניסויים /

Interlinear gloss

משפט שלם - עם רובי

הייתיكُنتכנת بِالبَحَرבאלבחר وُماומא انْبَسطْتِشאנבסטתש شيلي بيليשילי בילי، عَشانעשאן كانכאן فيפי قَناديل البَحَرקנאדיאל אלבחר

משפט שלם - עם רובי - פירוש מילולי בעברית

كُنتהייתי بِالبَحَرבים وُماולא انْبَسطْتِشלא נהנתי شيلي بيليבכלל، عَشانבגלל كان فيהיה قَناديل البَحَرמדוזות

משפט שלם - עם חיקוי רובי

كُنت כנת
بِالبَحَر באלבחר
وُما ומא
انْبَسطْتِش אנבסטתש
شيلي بيلي، שילי בילי,
عَشان עשאן
كان כאן
في פי
قَناديل البَحَر קנאדיאל אלבחר